Presentació al Congrés

Els criteris utilitzats en la valoració de les comunicacions han estat: l’originalitat, l’interès per a l’Atenció Primària i la metodologia emprada.

Totes les comunicacions han estat avaluades com a mínim per dos avaluadors independents (avaluació per parells) membres del Comitè Científic.

Les notificacions del Comitè Científic seran dirigides a l’autor designat per la correspondència, al qual se li informarà per correu electrònic sobre l’acceptació, proposta de millora o rebuig de la comunicació. La modalitat de presentació (presentació oral) també serà notificada via email.

Qui presenti la comunicació haurà d’estar inscrit a les Jornades. Des d’aquest enllaç es pot fer la inscripció. Per cada comunicació acceptada de residents socis es dona una beca; als assistents de Menorca, de 70 €, i als de Mallorca, de 50 € per despeses de desplaçament.

COMUNICACIONS ORALS

Les millors comunicacions, segons el criteri del Comitè Científic, seran seleccionades per a la seva presentació oral. Aquesta es podrà ajudar de projecció en format Power Point (en cas necessari consultar la disponibilitat d’un altre programari).

L’arxiu ha de lliurar-se a un membre del Comitè Científic o del Comitè Organitzador durant la Sessió de Registre / Benvinguda del Congrés.

Cada comunicació oral tindrà una durada màxima de 10 minuts distribuïts en 8 minuts d’exposicion seguits de 2 minuts màxims per respondre preguntes. S’agrairà als autors que estiguin molt atents al temps d’exposició.

Plantilla Pòster

PREMIS

Entre les presentacions orals, s’atorgaran tres premis a les millors comunicacions valorades pel Comitè Científic en funció del seu interès, originalitat i la qualitat de la presentació. A més d’un certificat acreditatiu, el primer premi estarà dotat amb 300 €, el segon amb 150 €, i el tercer premi estarà reservat a la millor comunicació presentada per un resident de Medicina de Família i consistirà en la inscripció a les Jornades Nacionals de Residents de semFYC.

Els premis estaran subjectes a les retencions d’IRPF fixats per l’Agència Tributària, assumint aquestes retencions el premiat.

Els premis podran ser declarats deserts en el cas que el Comitè Científic ho consideri oportú. Aquelles comunicacions en què figuren membres dels Comitès de les Jornades, no podran optar a premi.

L’enviament d’una comunicació al congrés suposa l’acceptació de les normes de la present convocatòria. Per obtenir qualsevol informació complementària referent a les comunicacions pot dirigir-se al Comitè Científic, a través del correu electrònic: congres@ibamfic.org

 


Los criterios utilizados en la valoración de las comunicaciones serán: la originalidad, el interés para la Atención Primaria y la metodología empleada.

Todas las comunicaciones serán evaluadas al menos por dos evaluadores independientes (evaluación por pares), miembros del Comité Científico.

Las notificaciones del Comité Científico serán dirigidas al autor designado para la correspondencia, al que se le informará por correo electrónico sobre la aceptación, propuesta de mejora o rechazo de la comunicación.  La modalidad de presentación (presentación oral) también será notificada vía email.

Quien presente la comunicación deberá estar inscrito en las Jornadas. Dese este enlace se puede hacer la inscripción. Por cada comunicación aceptada de residentes socios se concede una beca; a los assitentes de Menorca, de 70 €, y a los de Mallorca, de 50 € para gastos de desplazamiento.

COMUNICACIONES ORALES

Las  mejores comunicaciones, según el criterio del Comité Científico, serán seleccionadas para su presentación oral.  Ésta se podrá ayudar de proyección en formato Power Point (en caso necesario consultar la disponibilidad de otro software).  El archivo deberá entregarse a un miembro del comité científico/organizador durante la Sesión de Registro/Bienvenida del Congreso.

Cada comunicación oral tendrá una duración máxima de 10 minutos distribuidos en 8 minutos de exposición seguidos de 2 minutos máximos para responder preguntas. Se agradecerá a los autores que estén muy atentos al tiempo de exposición. 

Plantilla Póster

PREMIOS

Entre las presentaciones orales, se otorgarán tres premios a las mejores comunicaciones valoradas por el Comité Científico en función de su interés, originalidad y la calidad de la presentación. Además de un certificado acreditativo, el primer premio estará dotado con 300 €, el segundo con 150 €, y el tercer premio estará reservado a la mejor comunicación presentada por un residente de Medicina de Familia y consistirá en la inscripción a las Jornadas Nacionales de Residentes de semFYC.

Los premios estarán sujetos a las retenciones de IRPF fijados por la Agencia Tributaria, asumiendo dichas retenciones el premiado.

Los premios podrán ser declarados desiertos en el caso que el Comité Científico lo considere oportuno. Aquellas comunicaciones en las que figuren miembros de los Comités de las Jornadas, no podrán optar a premio.

El envío de una comunicación al congreso supone la aceptación de las normas de la presente convocatoria.

Si desea obtener cualquier información complementaria referente a las  comunicaciones puede dirigirse al Comité Científico, a través del correo electrónico: congres@ibamfic.org