Format i contingut

Els resums de les comunicacions han de tenir un màxim de 300 paraules.

L’ús d’abreviatures s’ha evitar. En cas d’emprar-les, han d’estar indicades entre parèntesis i el terme complet ha de precedir el seu primer ús.

No s’inclouran figures, gràfics, taules, agraïments ni cites bibliogràfiques.

No està permès fer esment del Centre de Salut / Hospital on s’ha realitzat l’estudi, ni al títol ni al resum.

Per enviar el resum serà necessari emplenar correctament les següents dades:

 • Títol: Màxim dues línies

 • Autors: com a màxim, sis, i tres en casos clínics (veure nota prèvia en Normes Generals). S’ha d’indicar l’autor per a la correspondència, amb el seu correu electrònic, al qual es dirigiran tots els comunicats del Comitè Científic.

 • Centre de treball

 • Paraules clau: Tres, extretes del Medical Subject Headings (Mesh).

 • Tipus de comunicació:
  – Comunicació de Recerca
  – Experiència o Projecte de recerca
  – Comunicació de Cas Clínic.

El resum s’estructurarà, depenent del tipus de comunicació, en els següents apartats:

Comunicació de Recerca

 • Objectiu

 • Material i mètodes

 • Resultats

 • Conclusions

Experiències / Projectes de Recerca

 • Objectiu

 • Descripció

 • Resultats (si se’n disposa)

 • Conclusions i perspectives

Comunicacions de Cas Clínic

 • Àmbit del cas: Atenció Primària, Serveis Urgències

 • Motius de consulta

 • Història clínica

 • Enfocament individual: Antecedents personals, Anamnesi, exploració, proves complementàries

 • Enfocament familiar i comunitari: Estudi de la família i la comunitat

 • Judici clínic, diagnòstic diferencial, identificació de problemes

 • Tractament, plans d’actuació

 • Evolució

 • Conclusions (i aplicabilitat o rellevància per a la medicina de família)

En el cas de treballs referits a la implantació d’experiències / projectes, s’admetrà l’omissió de l’apartat de resultats.

L’enviament de les comunicacions es realitzarà mitjançant la complementació del formulari des de la pàgina web del Congrés. No s’acceptaran resums enviats per fax ni per correu postal.

El Comitè Científic ha d’acusar recepció, a través de correu electrònic, de les comunicacions rebudes.

NOTA IMPORTANT: En enviar la seva comunicació al Congrés Ibamfic el/els autors autoritzen la ibamfic a la publicació de la comunicació a la seva pàgina web.

A més el Comitè Organitzador i Comitè Científic del congrés es reservaran el dret de publicar les comunicacions rebudes en la seva pàgina web.

Els treballs es podran publicar a un llibre de comunicacions.

Los resúmenes de las comunicaciones han de tener un máximo de 300 palabras.

El uso de abreviaturas se debe evitar. En caso de emplearlas, deberán estar indicadas entre paréntesis y el término completo ha de preceder a su primer uso.

No se incluirán figuras, gráficos, tablas, agradecimientos ni citas bibliográficas.

No está permitido hacer mención al Centro de Salud / Hospital donde se ha realizado el estudio, en el título ni en el resumen.

Para enviar el resumen será necesario cumplimentar correctamente los siguientes datos:

 • Título: Máximo dos líneas.

 • Autores: Máximo, seis, y tres en casos clínicos (ver nota previa en Normas generales). Se debe indicar el autor para la correspondencia, con su correo electrónico, al que se dirigirán todos los comunicados del Comité Científico.

 • Centro de trabajo

 • Palabras clave: Tres, extraídas del Medical Subject Headings (Mesh).

 • Tipo de comunicación:
  Comunicación de Investigación
  Experiencia/Proyecto de Investigación
  Caso Clínico.

El resumen se estructurará, dependiendo del tipo de comunicación, en los siguientes apartados:

Comunicaciones de Investigación

 • Objetivo

 • Material y métodos

 • Resultados

 • Conclusiones

Experiencias/Proyectos de Investigación

 • Objetivo

 • Descripción

 • Resultados (si se dispone)

 • Conclusiones y perspectivas

Comunicaciones de Caso Clínico

 • Ámbito del caso: Atención Primaria, Servicios Urgencias

 • Motivos de consulta

 • Historia clínica

 • Enfoque individual: Antecedentes personales, Anamnesis, Exploración, Pruebas complementarias

 • Enfoque familiar y comunitario: Estudio de la familia y la comunidad

 • Juicio clínico, diagnóstico diferencial, identificación de problemas

 • Tratamiento, planes de actuación

 • Evolución

 • Conclusiones (y aplicabilidad o relevancia para la medicina de familia)

En el caso de trabajos referidos a la implantación de experiencias/proyectos, se admitirá la omisión del apartado de resultados.

El envío de las comunicaciones se realizará mediante la cumplimentación del formulario desde la página web del Congreso. No se aceptarán resúmenes enviados por fax ni por correo postal.

El Comité Científico acusará recibo, a través de correo electrónico, de las comunicaciones recibidas.

NOTA IMPORTANTE: Al enviar su comunicación al Congreso Ibamfic el/los autores autorizan a la Ibamfic a la publicación de la comunicación en su página web, además el Comité Organizador y Comité Científico del congreso se reservarán el derecho de publicar las comunicaciones recibidas en la página web. comunicaciones recibidas en su página web.

Los trabajos se podrán recoger en un libro de comunicaciones.