Normes generals

La data límit per a l’admissió de comunicacions és el 26 d’abril de 2019, fins a les 24 hores.

S’admetran comunicacions científiques relacionades amb l’exercici de l’especialista en Medicina Familiar i Comunitària, en l’àmbit de l’Atenció Primària i d’Urgències Hospitalàries i Extra-hospitalàries. També es podran presentar aportacions sobre projectes rellevants o experiències d’interès per a l’Atenció Primària, encara que no es disposi dels resultats finals. S’admet també la presentació de casos clínics, que es referiran a pacients atesos fonamentalment des de la perspectiva de la Medicina Familiar i Comunitària.  Poden abastar diferents camps, des de la utilització del raonament clínic, el maneig de la incertesa, actuació davant símptomes o signes d’alarma, necessitat d’abordatge biopsicosocial en diferents contextos, atenció longitudinal, activitats de prevenció i promoció de la salut, comunicació metge-pacient o problemes bioètics, entre d’altres, sempre que la seva divulgació ajudi a augmentar la nostra capacitat de resolució de problemes de salut.

També s’accepten comunicacions sobre la docència universitària de la medicina de família, sobre la formació continuada dels professionals i sobre activitats comunitàries.

Es prioritzaran les sèries de casos.

S’admet un màxim de 6 autors per comunicació. En cas de treballs multicèntrics o col·laboratius es podrà superar aquesta xifra justificant aquestes circumstàncies mitjançant correu electrònic dirigit al Comitè Científic: congres@ibamfic.org.

En els casos clínics, no s’admetran més de 3 autors per comunicació. I un autor no pot anar de primer signant en més de dues comunicacions de cas clínic.

El comitè científic seleccionarà (o acceptarà) els 10 millors casos clínics presentats. Almenys un dels autors haurà d’estar inscrit al Congrés.

Els treballs es recolliran en un llibre de comunicacions.

La fecha límite para la admisión de comunicaciones es el 17 de abril de 2019, hasta las 24 horas. 

Se admitirán comunicaciones científicas relacionadas con el ejercicio del especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en el ámbito de la Atención Primaria y de Urgencias Hospitalarias y Extra-hospitalarias. También se podrán presentar aportaciones sobre proyectos relevantes o experiencias de interés para la Atención Primaria, aunque no se disponga de los resultados finales. Se admite también la presentación de casos clínicos, que se referirán a pacientes atendidos fundamentalmente desde la perspectiva de la Medicina Familiar y Comunitaria.  Pueden abarcar diferentes campos, desde la utilización del razonamiento clínico, el manejo de la incertidumbre, actuación ante síntomas o signos de alarma, necesidad de abordaje biopsicosocial en diferentes contextos, atención longitudinal, actividades de prevención y promoción de la salud, comunicación médico-paciente o problemas bioéticos, entre otros, siempre que su divulgación ayude a aumentar nuestra capacidad de resolución de problemas de salud. Se priorizarán las series de casos.

También se aceptan comunicaciones sobre la docencia universitaria de la medicina de familia, sobre la formación continuada de los profesionales y sobre actividades comunitarias.

Se admite un máximo de 6 autores por comunicación. En caso de trabajos multicéntricos o colaborativos se podrá superar esta cifra justificando estas circunstancias mediante correo electrónico dirigido al Comité Científico: congres@ibamfic.org.

En los casos clínicos, no se admitirán más de 3 autores por comunicación, y un autor no puede ir de primer firmante en más de dos comunicaciones de caso clínico. El comité científico seleccionará (o aceptará) los 10 mejores casos clínicos presentados. Al menos uno de los autores tiene que estar inscrito en el Congreso.

Los trabajos se recogerán en un libro de comunicaciones. 

Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en las Jornadas.